Privacyverklaring

De Damster Reddingsbrigade (DRB) kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van de DRB, en/of doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de DRB verstrekt. Deze gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dat nodig is voor de dienstverlening aan de leden of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Lidmaatschapsregistratie
De lidmaatschapsregistratie verloopt via de ledenadministratie. De gegevens vult u in op een inschrijfformulier. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in Sportlink en wordt het inschrijfformulier gearchiveerd voor vijf jaar in een afgesloten ruimte. De DRB verwerkt hierbij de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geboorteplaats en -datum
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

De gegevens in Sportlink zijn in te zien door leden van het bestuur en de technische commissie van de DRB, door Reddingsbrigades Nederland (RedNed) aangewezen medewerkers van het bondsbureau en commissieleden van RedNed.

Bij uitschrijving als lid worden de gegevens in Sportlink gearchiveerd.

Gezondheidsverklaring
De DRB hecht veel waarde aan veiligheid. Over het algemeen is zwemmen een gezonde bezigheid.

Jaarlijks wordt een gezondheidsverklaring van alle leden verlangd. Met het invullen verklaart u dat er geen (gezondheids)bezwaren zijn om deel te nemen aan de trainingen en andere verenigingsactiviteiten.

Deze formulieren worden gescand en opgeslagen in een beveiligde omgeving (Microsoft Sharepoint) en zijn in te zien door leden van het bestuur en de technische commissie van de DRB. De papieren gezondheidsverklaringen worden na scannen vernietigd. De gescande gezondheidsformulieren worden bewaard tot de geldigheid is verlopen (1 jaar na ondertekenen).

In sommige situaties is het noodzakelijk dat het opleidingskader op de hoogte is van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie. De DRB mag deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet registreren, maar wijst ouders/verzorgers bij lid-maatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van deze informatie aan de technische commissie/trainer. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Financiële gegevens
De DRB werkt niet met machtigingen of automatische incasso’s. Leden dienen zelf de verschuldigde contributie over te maken op de rekening van de DRB. Hierdoor zijn alleen de naam en tegen-rekeningnummer zichtbaar. In de dagelijkse gang van zaken heeft de penningmeester inzicht in de financiële gegevens. In voorkomende gevallen kunnen ook de overige leden van het dagelijks bestuur en de leden van de kascommissie hier inzicht in hebben.

Groepsindeling
Om de lessen te kunnen verzorgen is er een groepsindeling. Ieder kaderlid heeft de beschikking over de groepsindeling. Hierop staan voor- en achternaam en in sommige gevallen leeftijden van (jeugd)leden. Deze groepsindeling wordt bewaard in een beveiligde omgeving (Microsoft Sharepoint). Fysieke afdrukken van deze lijst worden bewaard in de lesmappen van de trainers.

Examens
Bij met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt de examenkandidaat een op naam gesteld diploma en inlegvel. Om de diploma’s op naam te kunnen stellen, worden de volgende gegevens verwerkt: naam, geboortedatum en –plaats. Deze gegevens zijn in te zien door leden van de technische commissie en de personen die helpen bij het schrijven van de diploma’s. De formulieren worden fysiek bewaard in een afgesloten ruimte tot 1 jaar na het examen. Daarna worden deze formulieren vernietigd. Ten tijden van het examen is de DRB verplicht deelnemerslijsten aanwezig te hebben. Deze worden gegenereerd vanuit Sportlink. Deze deelnemerslijsten bevatten naam, geboorteplaats en -datum van examenkandidaten en zijn in te zien door de leden van de technische commissie en examencommissie. (Deze laatste zijn geen DRB-leden, maar afkomstig van zusterbrigades die uit naam van de bond deze functie uitoefenen.)

Deelnemerslijsten worden na afloop van het examen gewaarmerkt door de voorzitter van de examencommissie en door hem meegenomen ter verwerking door de bond. De DRB scant deze in en bewaart deze voor eigen administratie in een beveiligde omgeving (Microsoft Sharepoint).

Beeldmateriaal
De DRB kan foto’s en video’s maken van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van de DRB (o.a. social media) en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende (jeugd)lid. Toestemming is altijd in te trekken.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen, welke gevestigd zijn buiten de EU.

Recht op vergetelheid en inzage in gegevens
Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert de DRB binnen één maand op dit verzoek.

Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat: secretaris@damsterreddingsbrigade.nl.