Veilig Sporten

1.0 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De laatste jaren zijn helaas diverse veiligheidsincidenten bij sportclubs onder de aandacht gekomen. Eenieder zal hierover gelezen hebben in landelijke en regionale media. Als bestuur van de Damster Reddingsbrigade willen wij ons wapenen tegen dergelijke incidenten. Zo kunnen we ook in de toekomst een vertrouwd en veilig sportklimaat handhaven. 

1.2 Doelstellingen 

De doelstelling van het veiligheidsbeleid luidt als volgt: 

“Het bieden van een veilig sportklimaat voor nu en later door het breed inzetten van een gedragscode en aannamebeleid voor kaderleden.” 

1.3 Aanpak

Naar aanleiding van de in het nieuws gekomen veiligheidsincidenten bij zwemverenigingen heeft het bestuur van onze brigade besloten een veiligheidsbeleid op te stellen met betrekking tot onze reddingsbrigade. 

Middels dit veiligheidsbeleid willen wij de kans op grensoverschrijdend en ongewenst gedrag binnen de Damster Reddingsbrigade verkleinen en geven wij de kans aan jong en oud om in een veilig en vertrouwd klimaat te sporten. 

1.4 Opbouw 

Het veiligheidsbeleid is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

 • Aannamebeleid kaderleden 
 • Gedragscode kaderleden 

2.0 Aannamebeleid kaderleden  

Binnen de brigade werken wij met een aannamebeleid als het gaat om nieuwe kaderleden. Wij maken bij het aannamebeleid gebruik van de volgende stappen: 

 1. Het houden van een kennismakingsgesprek. Hierbij maken wij het aspirant kaderlid bekend met de gedragsregels die binnen onze brigade gelden. 
 2. Het checken van referenties. Mocht het aspirant kaderlid binnenkomen met referenties van eerdere verenigingen dan informeren wij hiernaar. 
 3. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het aspirant kaderlid wordt verzocht een VOG te overhandigen en wordt tevens gecheckt in het registratiesysteem plegers van Seksuele Intimidatie. De VOG aanvraag wordt elke 5 jaar herhaald.  

3.0 Gedragscode kaderleden 

Binnen onze brigade hanteren wij een gedragscode. In dit document staan de richtlijnen voor de omgang tussen kaderlid en de sporter/leerling. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact. Deze gedragscode is een formeel document dat ondertekend wordt door het kaderlid. Een ondertekende gedragscode kan in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject. 

 • Het kaderlid zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter/leerling van het zwembad, waaronder zwemleerlingen, kinderen en ouders, zich veilig voelen; door zichtbaar te zijn, toezicht te houden en consequent de regels te handhaven. 
 • Het kaderlid onthoudt zich ervan de sporter/leerling te bejegenen op een wijze die de sporter/leerling in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter/leerling door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. Dit ook met betrekking op sociale media e.d. 
 • Het kaderlid onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter/leerling. 
 • Het kaderlid realiseert zich te allen tijde dat bepaalde situaties en/of handelingen door de bezoeker kunnen worden ervaren als (seksuele) intimidatie, dan wel kunnen leiden tot beschuldigingen van ongewenst gedrag. 
 • Het kaderlid vermijdt 1 op 1 situaties met sporters/leerlingen in afgesloten ruimte, tenzij dit uit oogpunt van veiligheid en/of gezondheid noodzakelijk is, zoals in het geval EHBO moet worden verleend, levensreddende handelingen moeten worden verricht of het zwembad vanwege calamiteiten moet worden ontruimd. Een dergelijke situatie wordt er altijd gemeld aan een medekaderlid. 
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen het kaderlid en de jeugdige sporter/leerling tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
 • Het kaderlid mag de sporter/leerling niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter/leerling en/of Het kaderlid deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
 • Het kaderlid onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
 • Het kaderlid zal tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer, zwembad ruimte of auto. 
 • Het kaderlid heeft de plicht de sporter/leerling te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is het kaderlid verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 
 • Het kaderlid zal de sporter/leerling geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook het kaderlid aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter/leerling die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
 • Het kaderlid zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter/leerling is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het kaderlid in de geest hiervan te handelen. 
 • Het kaderlid geeft duidelijk zijn/haar grens aan als een sporter/leerling aandringt op intimiteit; dat geldt ook indien via elektronische communicatiemiddelen op intimiteit wordt aangedrongen. 
 • Het kaderlid dringt niet verder in het (privé)leven van de sporter/leerling door dan nodig is voor de uitoefening van zijn/haar functie; dat geldt ook voor contacten via elektronische communicatiemiddelen. 

Het kaderlid in contact met ouders/verzorgers: 

 • Het kaderlid respecteert de ouder/verzorger in blik, woord en gebaar. 
 • Het kaderlid gaat in contact met ouders/verzorgers correct om met het overwicht dat voortvloeit uitoefening van overbrenging van kennis met betrekking op de levensreddende handelingen. 
 • Het kaderlid verstrekt eerlijke en ter zake doende informatie over de vorderingen/prestaties en (bewegings)gedragingen aan ouders/verzorgers inzake de sporter/leerling. 
 • Het kaderlid is tijdens de lessituatie zichtbaar. Als de situatie een 1 op 1 setting vergt, overlegt het kaderlid dit met een van de aanwezige kaderleden en vraagt de ouders om toestemming. 
 • Het kaderlid realiseert zich dat bepaalde instructie-handelingen door ouders/verzorgers misverstaan kunnen worden en kunnen leiden tot beschuldigingen van (seksuele) intimidatie. 
 • Het kaderlid is daarom te allen tijde bereid om rekenschap af te leggen van de gevolgde pedagogische aanpak/over de wijze van instructie, aan ouders/verzorgers en leidinggevende. 

4.0 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Het is voor de brigade belangrijk dat iedere vrijwilliger die structueel vrijwilligerswerk verricht voor de brigade beschikt over een verklaring omtrent gedrag en deze kan tonen aan de brigade. Dit omdat wij als vrijwilligersorganisatie werken met volwassenen en kinderen. Hierdoor willen wij als organisatie een actief en preventief veiligheidsbeleid voeren ten gunste van onze leden en vrijwilligers.   

Binnen onze brigade hanteren wij de geldigheid van 5 jaar van deze VOG. Het aanvragen van deze VOG voor het nu al bestaande kader gaan wij in 1 keer indienen. Dit wordt gedaan door de VOG coördinator binnen de brigade. Met betrekking op nieuwe vrijwilligers vraagt de VOG coördinator van de brigade de VOG aan binnen 2 maanden van intreden van de desbetreffende vrijwilliger. Voor deze VOG hanteren wij het aannamebeleid zoals eerder genoemd in sectie 2.0 van dit document.   

Om gebruik te maken van de regeling gratis VOG, meldt de brigade zich aan op www.gratisvog.nl. Door het hebben van een gedragscode en aannamebeleid voor kaderleden voldoen wij als brigade aan de voorwaarden van de regeling gratis VOG. De gedragscode en het aannamebeleid worden geüpload en gepubliceerd op onze website: www.damsterreddingsbrigade.nl.